100% БЕЗБЕДНО КУПУВАЊЕ

Веб-продавницата watchclub.mk не генерира финансиски податоци. Сите податоци поврзани со финансиските трансакции се единствено достапни на СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје, која го овозможува електронско плаќање. Безбедносната конекција и платформата преку која се извршува електронското плаќање ја обезбедува официјалниот картичен процесор во Република Макдеонија – Интернационален Картичен Систем – Casys, преку системот за регистрирање на купувачи cPay заштитен со најдобрата интернет алатка за заштита 3D Secure – 3Д безбедносна автентикација на Вашата картичка доколку истата е вклучена во ЗД безбедносниот модел.

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Заштитата на личните и не-лични податоци на нашите купувачи е многу важна за нашата компанија т.е. веб-продавницата watchclub.mk. Собирањето на сите податоци од оваа интернет страна е во согласност со законската регулатива за заштита на податоците.

Прибирање и обработка на лични податоци

Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат Вас, на пр. Вашето име и презиме, Вашата адреса, било да е e-mail, адреса на живееење или адреса на седиште. Веб-продавницата watchclub.mk не собира податоци од Вас, освен ако не е за конкретна намена, т.е. за регистрирање на нашата веб страна или нарачување на производи.

Употреба и чување на личните податоци

Веб-продавницата watchclub.mk ќе ги употреби Вашите лични податоци исклучиво за технички потреби на интернет страната, за да Ви овозможи пристап до специфични информации или за општа комуникација со Вас. Вашите лични податоци од наша страна нема да бидат продавани, изнајмувани и споделувани на трети лица, освен за потребите на надлежните органи во согласност со законската регулатива на Република Македонија. Вработените во веб-продавницата watchclub.mk се обврзани да ја почитуваат доверливоста на Вашите лични податоци.

Безбедност

Веб-продавницата watchclub.mk се грижи да ја овозможи безбедноста на Вашите лични податоци. Вашите податоци се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап.

Малолетните лица не смеат да оставаат податоци без одобрение на своите родители или старатели.

Веб-продавницата watchclub.mk има интегриран  SSL  сертификат, со цел максимална безбедност на Вашите податоци.

SSL (Secure Sockets Layer) е стандардна безбедносна технологија која обезбедува сигурносен линк помеѓу нашиот сервер и Вашиот веб прелистувач. Овој линк го обезбедува секој проток на податоци до нашиот веб сервер со цел Вашите податоци да останат приватни и сигурни.

Ние се обврзуваме да ги преземеме сите мерки за безбедност на Вашите податоци. Во случај на сомнеж за злоупотреба на Вашите податоци, ве молиме итно да не контактирате.

Скопје, 18 декември 2019 година

Вашата Веб-продавницата watchclub.mk