Слобода на изборот во Веб-продавницата watchclub.mk

Вие самите ги контролирате информациите кои ги давате на веб-продавницата watchclub.mk. Доколку одлучите да не ги оставите Вашите податоци на веб-продавницата watchclub.mk, Ве молиме да имате во предвид дека може да не Ви бидат достапни некои делови од интернет страната. При одјава од нашата интернет страна, сите Ваши лични податоци ќе бидат избришани.

Автоматски снимени податоци (не-лични податоци)

Кога ќе се вклучите на интернет страната на веб-продавницата watchclub.mk, општите не-лични информации (кој интернет пребарувач е користен, број на посети, просечно време поминато на страната) автоматски се снимаат (не како регистрација). Овие информации се користат за подобрување на изгледот и подобрување на содржината и функционалноста на нашата интернет страна. Вашите податоци не се проследуваат понатаму и не се пренесуваат на трета страна.

Add a comment